GJ Legal Advocaten

Nieuwsarchief

Nieuws overzicht

Film Noir

12 oktober 2021

Hoewel arbeidsrecht niet tot de specialismen van ons kantoor behoort, zijn onderstaande overwegingen uit een recente uitspraak van de Kantonrechter in de Rechtbank Noord-Holland te opvallend om niet te delen: 5 De beoordeling 5.1. Vooreerst dient te worden beoordeeld het verweer van JoS dat de dagvaarding en de incidentele conclusie in feite onleesbaar en daardoor […]

Indringender milieubeoordeling voor windmolens

Indringender milieubeoordeling voor windmolens

06 juli 2021

Op 30 juni jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak een uitspraak gedaan waaruit volgt dat ook voor de Nederlandse windturbinenormen een milieubeoordeling moet worden gemaakt. Dat betekent dat overheden de windturbinenormen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet mogen gebruiken voor windturbineparken, totdat die milieubeoordeling er is. Overigens betekent de uitspraak niet dat er in de […]

“Bouwvrijstelling” is op 1 juli ingegaan

05 juli 2021

Op 1 juli jl. is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw- sloop en eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort de bouwvrijstelling. Dit betekent in het vergunningstraject dat voor het aspect stikstof alleen nog de neerslag (depositie) in de gebruiksfase een rol speelt. Het is niet langer […]

Woningbouwkaart toont bouwlocaties tot 2030

Woningbouwkaart toont bouwlocaties tot 2030

13 juni 2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met provincies en gemeenten de huidige woningbouwplannen tot 2030 in kaart gebracht. De afgelopen maanden is de plancapaciteit met 140.000 woningen gestegen en liggen er nu plannen voor ruim 961.000 woningen door heel Nederland. Met dit resultaat kan de focus van de woningbouw verlegd worden […]

Inwerkingtreding Omgevingswet opnieuw uitgesteld

31 mei 2021

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden, aldus verantwoordelijk minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan […]

Niet-be­lang­heb­ben­de kan soms toch bij be­stuurs­rech­ter in be­roep te­gen om­ge­vings­be­sluit

Niet-be­lang­heb­ben­de kan soms toch bij be­stuurs­rech­ter in be­roep te­gen om­ge­vings­be­sluit

05 mei 2021

Ook een niet-belanghebbende die eerder een zienswijze indiende tegen bijvoorbeeld een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit, kan voorlopig tegen het definitieve bestemmingsplan of tracébesluit in beroep bij de bestuursrechter. Dit volgt uit een tweede richtinggevende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van gisteren (4 mei 2021) naar aanleiding van het zogenoemde ‘Varkens in […]

Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten

15 april 2021

Belanghebbenden bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning hoeven voorlopig niet meer eerst een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit, om het recht op beroep bij de bestuursrechter ‘veilig te stellen’. En als u als belanghebbende wel gebruik heeft gemaakt van zo’n uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure, dan kan bij de bestuursrechter altijd tegen het gehele besluit […]

Eerste Kamer stemt in met drie wetten voor betaalbaar houden huren

25 maart 2021

Huren in de vrije sector kunnen de komende drie jaar maar beperkt stijgen De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die wonen betaalbaar houden voor een grote groep huurders. Hierdoor komen meer gezinnen in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Verhuurders kunnen maatwerk toepassen en huurders financieel tegemoetkomen door een tijdelijke huurkorting. […]

Koopwoningen ruim 9% duurder in januari

23 februari 2021

Bestaande koopwoningen waren in januari 2021 9,3 procent duurder dan in januari 2020. Dat is de grootste prijsstijging in ruim twee jaar. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok in 2020 weer aan. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

GJ Legal betrokken bij nieuwbouw BOSS Almere

GJ Legal betrokken bij nieuwbouw BOSS Almere

13 januari 2021

https://www.linkedin.com/embed/feed/update/urn:li:ugcPost:6754790050543742976 Op een mooie locatie aan het Gooimeer, aan de rand van het Cirkelbos, met Almere-Haven vlakbij, bouwt Timpaan een duurzame villawijk én een nieuw bos. Een bos waarin wordt gewoond in een villa op een grote kavel van tenminste 1.500 m2, met bomen tot aan de voordeur. Het bos is van de bewoners. Melissa […]